A Centre for Sanskrit and Spirituality

Our Blog

Know more about us !!

हास्यम् अत्युत्तमम् औषधम्

तिस्रः द्वादशकक्षायाः छात्राः, नेत्रा, श्रेया, हसीना च मम समीपे संस्कृतस्य पाठार्थम् आगच्छन्ति स्म। अहं ताभ्यः पाठयितुं बहु इच्छामि स्म यतः ताः कक्षां बहु उत्साहयुतां हास्यभरितां च कुर्वन्ति स्म। ताभिः मम गृहस्य द्वारघण्टिकायाः वादनात् पूर्वमेव अहं तासाम् आगमनं जानामि...

read more

Laughter is the best medicine

I am just thinking that I should find ways to spend time with teenagers. They are so full of energy and since they don’t have too many responsibilities their minds are free. Spending time with them will help me in keeping in touch with my younger self.

read more

’वाल्डार्फ़्’ विद्यालये ’क्रिस्मस्’ आचरणम्

अक्षर् विद्यालये एतत् मम प्रथमं क्रिस्मस् उत्सवस्य आचरणम् आसीत्। मया निश्चयेन वक्तव्यम् यत् एषः अनुभवः अद्भुतः आसीत्। तस्य दिनस्य ’ड्रेस् कोड्’ असीत् रक्तवर्णं वस्त्रम् एव धरणीयम् इति। अहं रक्तवर्णं वस्त्रं धृत्वा विद्यालये ८:५० वादने आसम्। अतीव सुन्दराः बालाः...

read more

कः उपकारं करोति?

आर्यः इति एकः बहु चेष्टालुः परन्तु अति बुद्धिमान् द्वादशवर्षीयः बालकः मम समीपे संस्कृतस्य पाठार्थम् आगच्छति स्म। सः अतीव चेष्टालुः अतः पाठार्थं तस्य उपवेशनम् एकं महत् कार्यम् आसीत्। तथापि एकवारम् अपि अहं तं न निन्दितवती, न भायितवती च। अहं तेन सह उत्तमं सख्यं वर्धितवती...

read more

वाल्डार्फ़् विद्यालये मौनसमयः

वाल्डार्फ़् विद्यालये सर्वं मौनसमयात् एव आरभ्यते, तत् जन्मदिनाचरणं वा भवतु, कथासमयः वा भवतु अथवा शिक्षिकाणां सम्मेलनं वा भवतु। विद्यालयः ९ वादने आरभ्यते। परन्तु शिक्षिकाभिः तत्र ८:५० वादने भवितव्यम्। १० निमेषेभ्यः पूर्वं किमर्थम् इत्युक्ते तस्मिन् समये शिक्षिकाभ्यः...

read more

Listen to your inner voice

After I was born my parents asked our family ‘Vaadhyaar’ (priest) to write my horoscope. Shri Doraiswamy vaadhyaar was well versed in Sanskrit and astrology and more than that he was a very pure hearted man. He wrote my horoscope based on my time of birth and...

read more

Who is doing the favor?

Arya is a mischievous but a very intelligent 12 year old boy who used to come to me for Sanskrit tuition. He is extremely naughty and to make him sit down for studying was a big task initially. But I have never scolded him or threatened or forced him to study. I...

read more

अन्तरात्मनः वचनम् श्रोतव्यम्

मम जननानन्तरम् मम पितरौ अस्माकम् गृहस्य पुरोहितम् उक्त्वा मम जन्मकुण्डलिं कारितवन्तौ। अस्माकं कुलपुरोहितः श्री दोरैस्वामिवर्यः संस्कृतभाषायां निपुणः, ज्योतिष्यशास्त्रे पारङ्गतः, ततोऽप्यधिकम् शुद्धहृदयी च आसीत्। सः मम जन्मसमयस्य आधारेण मम कुण्डलिं लिखित्वा अवदत् " एषा...

read more